ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET VIKTOR-PLATFORM VAN MOCS B.V.

1. Definities
1.1. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anderszins bepaald, hebben de woorden en uitdrukkingen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven de daaraan hieronder toegekende betekenis:
Afnemer: de entiteit of persoon waarmee MOCS een Overeenkomst heeft gesloten, of met wie MOCS in onderhandeling is;
Algemene Voorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden voor het Viktor-platform van MOCS;
Diensten: de diensten die het onderwerp zijn van de Overeenkomst;
Documentatie: de schriftelijke en/of elektronische informatie die bij de Software hoort;
Gebruiker: Afnemer en/of een medewerker van Afnemer;
MOCS: MOCS B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Delft en kantoorhoudende aan Molengraaffsingel 12 in Delft (2629 JD), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56449763;
Intellectuele Eigendomsrechten: alle op grond van Nederlandse, Europese en/of buitenlandse wet- en regelgeving en/of internationale verdragen geldende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen (rechten op) octrooien en octrooiaanvragen, al dan niet gedeponeerde merken en merkaanvragen, auteursrechten, databankrechten, domeinnamen en andere vergelijkbare rechten op knowhow, en overige intellectuele eigendomsrechten;
Overeenkomst: de onderliggende overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
Partijen/Partij: MOCS en/of Afnemer;
Software: het door MOCS ontwikkelde web-based software platform genaamd “Viktor”®, dat door MOCS aan Afnemer voor gebruik onder licentie beschikbaar wordt gesteld, inclusief alle ondersteunende software (o.a. maar niet beperkt tot de door MOCS ontwikkelde software “Worker”®) voor het platform Viktor, die door MOCS aan Afnemer wordt geleverd of geleverd kan worden.
Vertrouwelijke Informatie alle informatie aangaande de organisatie en werkwijze, de relaties, producten en diensten van Partijen verkregen ter uitvoering van de Overeenkomst, evenals informatie uit de Overeenkomst, met uitzondering van:
a. informatie die openbaar was op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst;
b. informatie die naderhand door een derde openbaar is gemaakt, zonder dat daarbij de geheimhoudingsplicht overeengekomen tussen Partijen is geschonden; en
c. gegevens die algemeen bekend of van algemene aard zijn.

2. Algemeen
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Van deze Algemene Voorwaarden kan enkel schriftelijk door Partijen worden afgeweken.
2.2. Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het moment waarop hiernaar wordt verwezen.
2.3. De eventuele nietigheid van een deel van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden onverlet.
2.4. MOCS is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde.
2.5. Iedere communicatie tussen MOCS en/of Afnemer kan elektronisch geschieden, behoudens voor zover in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden en/of de wet anders wordt bepaald. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien Afnemer de communicatie niet heeft ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot zijn e-mailbox, komt dit voor zijn risico, ook indien zijn e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

2.6. De Overeenkomst, tezamen met daarin genoemde documenten, omvat de gehele overeenstemming tussen Partijen met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen en vervangt en treedt in de plaats van eventuele voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenstemming tussen Partijen met betrekking tot de in de Overeenkomst geregelde onderwerpen. Wijzigingen in een Overeenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door of namens alle Partijen zijn ondertekend.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door beide Partijen. Elke Partij is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van een eigen kopie van de Overeenkomst.

4. Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
4.2. De Overeenkomst kan door MOCS schriftelijk worden beëindigd tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
4.3. Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien:

a. de andere Partij in staat van faillissement is verklaard, aan haar – al dan niet voorlopig – surséance van betaling is verleend of zij anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
b. de andere Partij buiten faillissement of surséance haar schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
c. de andere Partij is opgehouden te bestaan of is ontbonden;
d. de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit deze Overeenkomst, daarvoor in gebreke wordt gesteld en de bedoelde toerekenbare tekortkoming niet binnen een redelijke termijn, welke in geen geval langer zal zijn dan dertig dagen na ontvangst van de ingebrekestelling, is hersteld; en/of
e. op zaken van de andere Partij executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.

4.4. Rechtsgeldige opzegging van de Overeenkomst geeft de andere Partij geen recht op schadevergoeding.

5. Prijzen en tarieven, betaling
5.1. MOCS levert de Diensten tegen de prijzen en tarieven die in de Overeenkomst zijn vermeld. Alle door MOCS opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
5.2. MOCS behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. MOCS zal Afnemer ten minste 30 dagen van te voren informeren over een wijziging van prijzen en tarieven. Indien de wijziging een verhoging inhoudt, heeft Afnemer gedurende 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijs- en/of tariefverhoging het recht de Overeenkomst op te zeggen, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de prijs- en/of tariefverhoging.
5.3. Betaling geschiedt door automatische SEPA-incasso, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Afnemer stemt er mee in dat de vooraankondiging voor de SEPA-incasso uiterlijk één dag van te voren
aan Afnemer zal worden gecommuniceerd. Indien betaling wordt gestorneerd, geweigerd of geannuleerd, is Afnemer vanaf dat moment automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist, en is MOCS, onverminderd haar overige rechten, waaronder haar recht op betaling, bevoegd om de toegang van Afnemer tot de Software geheel of gedeeltelijk te beperken of te blokkeren.
5.4. Indien Afnemer ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van MOCS op Afnemer onmiddellijk en geheel opeisbaar. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van aan MOCS verschuldigde bedragen met enige (beweerdelijke) vordering van Afnemer op MOCS.

5.5. Bij buitengerechtelijke invordering is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, in redelijkheid door MOCS gemaakte incassokosten verschuldigd.
5.6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal MOCS geen reeds betaalde vergoeding voor de Diensten aan Afnemer restitueren, noch geheel noch gedeeltelijk.

6. Levering en Diensten
6.1. De door de MOCS opgegeven levertijden voor haar Diensten gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

6.2. De door MOCS te leveren Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld.

7. Intellectueel Eigendom
7.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Software, alsmede de daarbij behorende materialen en documentatie, zijn het exclusieve eigendom van MOCS of haar
licentiegever(s). Afnemer erkent dat de Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Software toekomen aan MOCS of haar licentiegever(s).
7.2. Niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als de overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht van de ene Partij aan de andere Partij.
7.3. Het is Afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectueel eigendomsrechten van MOCS op of in de Software te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Afnemer niet toegestaan enig merk of ontwerp of enige domeinnaam van MOCS of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land.

7.4. MOCS is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectueel eigendomsrechten op) de Software en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Software. Het is Afnemer niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.
7.5. MOCS kan een controle (doen) uitvoeren om na te gaan of Afnemer en/of Gebruiker de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden naleeft, mits die controle op werkdagen tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Afnemer en/of Gebruiker hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door MOCS geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd. Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot de Software en de Diensten te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie opstellen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, maar verschaft MOCS in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van MOCS, tenzij de controle aantoont dat Afnemer de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet naleeft, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.

8. Licentie
8.1. MOCS verleent Afnemer het niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht om de Software gedurende de looptijd van de Overeenkomst enkel en alleen door Gebruikers te laten gebruiken, uitsluitend ten behoeve van Afnemer zelf en zonder het recht om sublicenties te verstrekken. Afnemer is jegens MOCS op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van Gebruikers. Alle handelingen van Gebruikers zijn volledig voor rekening en risico van Afnemer.
8.2. Het is Afnemer verboden van de Diensten gebruik te maken of te laten maken in strijd met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of de wet. In geval van overtreding van dit verbod is MOCS bevoegd het gebruik van de Diensten en/of de Software zonder voorafgaande aankondiging te beperken of te beëindigen. MOCS is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheid.
8.3. Afnemer zal bij het gebruik van de Diensten en/of de Software op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken of laten veroorzaken aan MOCS of aan derden.
8.4. Afnemer zal geen handelingen verrichten of laten verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze mogelijkerwijs schade toebrengen aan de systemen van MOCS of van derden.
8.5. Afnemer mag de Diensten en/of de Software (of enig deel daarvan) niet (laten) reproduceren, namaken, kopiëren, dupliceren, verkopen, wederverkopen, verhuren of verhandelen.
8.6. Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de gegevens die hij of een Gebruiker gebruikt voor het gebruik van de Software. Afnemer zal geen illegale gegevens plaatsen of frauduleuze handelingen verrichten of laten verrichten. MOCS is gerechtigd om op bevel van de rechter of vordering van de bevoegde autoriteiten gegevens van een Gebruiker aan derden te verstrekken.
8.7. Afnemer verplicht zich jegens MOCS de Diensten en/of de Software enkel zodanig te gebruiken of te laten gebruiken dat de opgeslagen hoeveelheid informatie en het gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het gemiddelde gebruik van de Diensten door andere Afnemers. Indien dit gebruik significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal MOCS contact opnemen met Afnemer om specifieke voorwaarden met Afnemer overeen te komen voor het extra gebruik. Indien Partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden, is MOCS bevoegd om het gebruik van de Diensten door Afnemer en/of Gebruikers zonder voorafgaande aankondiging te beperken.
8.8. Het is Afnemer niet toegestaan om de Diensten en/of de Software op een zodanige wijze te gebruiken dat de goede werking van de Diensten en/of de Software wordt verstoord. Indien het gebruik door Afnemer van de Diensten en/of de Software een verstoring van de goede werking van de Diensten en/of de Software tot gevolg heeft, is MOCS gerechtigd om het gebruik van de Diensten en/of de Software door Afnemer te beperken of te blokkeren totdat de verstoring is verholpen. MOCS zal Afnemer zo snel als redelijkerwijs mogelijk informeren over een dergelijke beperking of blokkering.
8.9. Afnemer draagt zorg en staat in voor het correct functioneren van haar eigen hard- en software in overeenstemming met de minimale systeemeisen van MOCS, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Diensten en het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatieen internetverbindingen en/of dat van de Gebruikers te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
8.10. Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die MOCS hem verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot de Software. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Afnemer. Afnemer en/of de Gebruikers zijn jegens een ieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zullen de inloggegevens op een veilige plaats bewaren. Afnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
8.11. MOCS is bevoegd de inloggegevens van Afnemer en/of een Gebruiker te blokkeren indien MOCS dat nodig vindt, bijvoorbeeld vanwege veiligheid, niet toegestaan gebruik, (een vermoeden van) fraude of indien (het vermoeden bestaat dat) de Afnemer zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen niet nakomt. MOCS is daarnaast bevoegd de inlogprocedure van de Software naar eigen inzicht aan te passen. MOCS zal Afnemer informeren over eventuele aanpassingen.

9. Bevoegdheden en verplichtingen MOCS
9.1. In geval van een vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik door Afnemer en/of een Gebruiker is MOCS bevoegd om de toegang van Afnemer en/of een Gebruiker tot de Software zonder voorafgaande aankondiging voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren. MOCS is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheid.
9.2. MOCS is bevoegd naar eigen inzicht wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de Software. MOCS is niet verplicht Afnemer hierover te informeren.
9.3. MOCS garandeert niet dat backups worden gemaakt van de in de Software en/of de Diensten ingevoerde gegevens van Afnemer, danwel dat deze gegevens op andere wijze beschikbaar wordt gehouden.
9.4. MOCS zal er zorg voor dragen dat de gegevens die Afnemer en/of Gebruikers door middel van de Software hebben ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk zullen worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden.
9.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.2 zal MOCS zich onthouden van het inzien van de gegevens die Afnemer en/of Gebruikers door middel van de Software en/of de Diensten bij MOCS hebben geplaatst, met dien verstande dat MOCS gerechtigd is gegevens en informatie met betrekking tot het gebruik van de Software te verzamelen, gebruiken, verwerken en bewaren om de levering van de Diensten te continueren en te verbeteren.

10. Persoonsgegevens
10.1. Partijen zullen de persoonsgegevens die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkrijgen, verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
10.2. Indien en voor zover MOCS kwalificeert als bewerker in de zin van de AVG, geldt het bepaalde in dit artikel 10.2. MOCS zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Afnemer (ook “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG) en overeenkomstig de instructies van Afnemer of voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. MOCS zal adequate en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. MOCS zal Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, nadat MOCS ervan kennis heeft gekregen, in kennis te stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) met betrekking tot de Software die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de verwerking van Persoonsgegevens.
10.3. Afnemer vrijwaart MOCS voor alle aanspraken van derden en/of Gebruikers die jegens MOCS mochten worden ingesteld wegens schending van de AVG en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
10.4. Afnemer en/of een Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.
10.5. Voor zover Afnemer en/of Gebruiker met gebruikmaking van de Software persoonsgegevens verwerkt, is Afnemer en/of een Gebruiker daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Afnemer staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt.

10.6.Tenzij Partijen een Verwerkersovereenkomst hebben gesloten die anders vermeldt, zal na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, Afnemer (of de curator in geval van faillissement van Afnemer) geen toegang meer hebben tot de Software, met dien verstande dat MOCS de gegevens gedurende drie maanden na beëindiging van de Overeenkomst beschikbaar zal houden, waarna de gegevens worden verwijderd.
10.7. Afnemer is gehouden zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Op MOCS rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door Afnemer ingevoerde gegevens.
10.8. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van de gegevens welke hij door middel van de Software heeft ingevoerd.

11. Geheimhouding
11.1. Iedere Partij zal de van een andere Partij in het kader van de Overeenkomst ontvangen Vertrouwelijke Informatie geheimhouden en niet anders aanwenden dan is omschreven in de Overeenkomst, tenzij artikel 11.2 van toepassing is.
11.2. Iedere Partij zal een adequate en schriftelijke geheimhoudingsplicht opleggen aan het eigen personeel en door haar bij de uitvoering van deze Overeenkomst ingeschakelde derden.
11.3. Geen van de Partijen zal Vertrouwelijke Informatie bekendmaken, behalve:
a. voor zover vereist onder toepasselijk recht dan wel in beursregels of door overheidsinstanties en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de andere Partij over de timing en de inhoud van een dergelijke bekendmaking;
b. aan professionele adviseurs die aan een geheimhoudingsplicht gebonden zijn, voor zover noodzakelijk voor elk rechtmatig doel; of
c. voor zover de informatie algemeen bekend is. Indien de ontvangende Partij ingevolge een wettelijk verplichting gehouden is om vertrouwelijke gegevens van de andere Partij aan een derde te verstrekken, zal die Partij voorafgaand aan de verstrekking de andere Partij informeren over de voorgenomen verstrekking en zal die met de andere Partij samenwerken teneinde de verstrekking tot een minimum te beperken.
11.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst, alsmede op het eerste verzoek van de verstrekkende Partij zal de ontvangende Partij kosteloos:
a. Vertrouwelijke Informatie aan de verstrekkende Partij retourneren; en/of
b. Vertrouwelijke Informatie vernietigen, indien en voor zover de verstrekkende Partij de ontvangende Partij daartoe specifiek opdraagt; en
c. Schriftelijk aan de verstrekkende Partij bevestigen dat alle Vertrouwelijke Informatie conform het
verzoek zijn geretourneerd of vernietigd.
11.5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het MOCS ten behoeve van bedrijfsvergelijking toegestaan gebruik te maken van geanonimiseerde gegevens die Afnemer en/of Gebruiker door middel van de Software heeft ingevoerd.

12. Ondersteuning
12.1. Indien overeengekomen in de Overeenkomst dat Afnemer recht heeft op ondersteuning door MOCS op basis van de door de Afnemer afgenomen Diensten, zullen de afspraken daaromtrent worden neergelegd in de Overeenkomst.

12.2. In het kader van het leveren van ondersteuning op grond van dit artikel 12 of onderhoud op grond van artikel 13 is MOCS bevoegd de gegevens van Afnemer en/of Gebruiker, als bedoeld in artikel 10, in te zien.
12.3. Indien MOCS in opdracht van Afnemer werkzaamheden verricht welke niet zijn inbegrepen in de Diensten, zal MOCS deze werkzaamheden apart bij Afnemer in rekening brengen conform de op dat moment bij MOCS geldende prijzen en tarieven. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het verrichten van de genoemde werkzaamheden.

13. Onderhoud
13.1. Mitsdien overeengekomen in de Overeenkomst verricht MOCS onderhoudswerkzaamheden ten aanzien van de Software. De onderhoudswerkzaamheden zullen nader worden gespecificeerd in de Overeenkomst.
13.2. Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de Software uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is MOCS niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie. MOCS kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies Afnemer een nieuwe Overeenkomst met MOCS aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. MOCS staat er niet voor in dat elke nieuwe versie van de Software dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. MOCS kan van Afnemer verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de Software.
13.3. Het onderhoud van de Software omvat niet het herstel van fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met:
a. gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Software, waaronder mede wordt verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf;

b. wijziging van de Software anders dan door of namens MOCS;

c. het gebruik van de Software in strijd met de daarvoor geldende Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst;
d. wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere Software dan die onder het onderhoud van MOCS valt;
e. het nalaten van Afnemer om de Software tijdig te laten onderhouden;
f. het gebruik van een oude versie van de Software die niet meer door MOCS wordt onderhouden;
g. herstel van verminkte of verloren gegane gegevens; en/of
h. andere niet aan MOCS toe te rekenen oorzaken.
13.4. Afnemer zal fouten in de Software specifiek melden bij MOCS. MOCS zal zich inspannen om deze fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in de Software. MOCS staat er niet voor in dat de Software zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd.
13.5. MOCS spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Software in de staat waarin deze zich van tijd tot tijd bevindt (beschikbaarstelling “as is”). 13.6. MOCS is bevoegd de toegang tot de Software zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer Diensten. MOCS spant zich in dit tot een minimum te beperken en Afnemer indien mogelijk op voorhand te informeren.

14. Opschorting en ontbinding
14.1. Onverminderd haar overige rechten is MOCS, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, bevoegd een of meer van haar verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. Afnemer in staat van faillissement is verklaard, aan haar – al dan niet voorlopig – surséance van betaling is verleend of zij anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;

b. b Afnemer buiten faillissement of surséance haar schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;

c. Afnemer is opgehouden te bestaan of is ontbonden;
d. Afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit deze Overeenkomst, daarvoor in gebreke wordt gesteld en de bedoelde toerekenbare tekortkoming niet binnen een redelijke termijn, welke in geen geval langer zal zijn dan dertig dagen na ontvangst van de ingebrekestelling, is hersteld;
e. op zaken van Afnemer executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.
14.2. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door MOCS is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op Afnemer onmiddellijk en geheel opeisbaar.
14.3. De artikelen 7 (Intellectuele eigendom), 11 (Geheimhouding) en 17 (Toepasselijk recht en geschillenbeslechting) blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van de Overeenkomst.

15. Overmacht
15.1. In geval van overmacht is MOCS bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
15.2. Het in artikel 15.1 bedoelde begrip overmacht omvat onder meer, maar niet uitsluitend: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan MOCS van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van MOCS, brand, waterschade, storingen in telecommunicatieen internetverbindingen, verkeersstoringen en virusinfecties in de Software.
15.3. Als de periode van overmacht langer duurt dan een maand, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien MOCS haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de verschuldigde vergoeding.

16. Aansprakelijkheid
16.1. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van MOCS voor schade die door Afnemer en/of derden en/of Gebruikers wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van MOCS door Afnemer de volgende regeling.
16.2. Tenzij bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, en behoudens voor zover onder haar aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag wordt uitgekeerd, is de totale aansprakelijkheid van MOCS uit welken hoofde ook voor schade die door Afnemer en/of derden en/of Gebruikers wordt geleden beperkt tot het bedrag van het totaal van de netto verschuldigde vergoeding voor een licentieperiode van 6 maanden die MOCS heeft bedongen onder de Overeenkomst.
16.3. MOCS is uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade aan personen en aan zaken als omschreven in de polisvoorwaarden van haar aansprakelijkheidsverzekering. MOCS is dus onder meer niet aansprakelijk voor (en Afnemer dient zich te verzekeren tegen) gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, schade als gevolg van verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens, schade als gevolg van wijziging van gegevens door nietGebruikers, schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot de Software, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verlies van klanten, verminderde goodwill en reputatieschade en overige vormen van indirecte schade.
16.4. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door MOCS geleverde Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. MOCS zal voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
16.5. MOCS is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met (a) het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Software, (b) met het (niet) functioneren van software, programmatuur en/of internetverbinding van Afnemer, Gebruiker, MOCS of van derden, of (c) met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die door middel van de Software bij MOCS worden geplaatst.
16.6. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is MOCS voor Diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens MOCS.
16.7. Voor zover nakoming door MOCS niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van MOCS wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts indien Afnemer MOCS onverwijld in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en MOCS ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis.
16.8. Afnemer vrijwaart MOCS tegen iedere aanspraak van een derde jegens MOCS (waaronder licentiegevers van Afnemer en Gebruikers) met betrekking tot door MOCS geleverde of te leveren Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
aanspraken van derden in verband met een tekortkoming van Afnemer en/of haar Gebruikers in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Afnemer dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan MOCS te vergoeden.
16.9. Afnemer erkent en aanvaardt dat de hoogte van de verschuldigde vergoeding onder de Overeenkomst is vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

17. Diversen
17.1. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MOCS zijn ingevolge artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek rechten uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden goederenrechtelijk onoverdraagbaar en niet te bezwaren en kunnen rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden op geen enkele wijze worden overgedragen.
17.2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, blijven Partijen aan de overige bepalingen gebonden. In dat geval vervangen Partijen de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling door bepalingen die wel geldig en afdwingbaar zijn en die met het oog op de aard en strekking van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, voor zo veel als mogelijk, een zelfde werking hebben als de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.
17.3. Een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel onder deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst door een Partij staat niet in de weg aan een andere of nadere uitoefening van dat recht of rechtsmiddel of de uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel. Een afstand van recht ter zake van een schending van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst door een Partij geldt niet als een afstand van recht ter zake van een opvolgende schending van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
18.1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zullen worden uitgelegd volgens Nederlands recht.
18.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of opkomen in verband met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.

19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
19.1. MOCS is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden staat op de website www.viktor.ai. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om deze website daartoe te controleren. Afnemer heeft gedurende 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijzigingen het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde ingangsdatum, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de wijzigingen.